Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
Binnenlandse tijdschriften maart 2023
Deel dit artikel
21 maart 2023 - Leestijd 2 - 3 minuten

Renate van den Berg en Bernadette Vermeij vonden een aantal interessante artikelen in andere tijdschriften of op andere websites. Deze keer over onderwijs dat onvoldoende rekening houdt met D/SH leerlingen en over spelling bij kinderen met dyslexie en kinderen met een TOS.

page.header_image.alt

College Rechten van de Mens over onderwijs aan D/SH kinderen

College Rechten van de Mens over onderwijs aan D/SH kinderen

In september 2022 concludeerde het College voor Rechten van de Mens dat het onderwijs onvoldoende rekening houdt met dove en slechthorende kinderen, wat gevolgen heeft voor hun ontwikkeling. Woord en Gebaar besteedde aandacht aan dit rapport en lichtte er een aantal knelpunten voor de dove en slechthorende leerlingen uit. Zo blijkt het merendeel van deze leerlingen meerdere keren te wisselen van school in de zoektocht naar een passende reguliere- dan wel speciale school. Tevens is deelname voor hen aan het onderwijs erg vermoeiend door lange taxiritten, voortdurende inspanning om alle informatie mee te krijgen en inspanning om informatie na te vragen. Ook beschrijft het rapport dat ondanks dat ouders het recht hebben om een school te kiezen voor hun kind, de keuze -in de praktijk- beperkt is voor dove en slechthorende kinderen. De knelpunten waar deze leerlingen tegenaan lopen in regulier onderwijs verschillen van de knelpunten in het speciaal onderwijs. Bijvoorbeeld ten aanzien van vriendschappen sluiten kan dit voor een doof of slechthorend kind in het regulier onderwijs moeilijker zijn dan in het speciaal onderwijs. Bij speciaal onderwijs verloopt het sluiten van vriendschappen beter, maar de keuze is beperkt door de kleine klassen en spelen na schooltijd is vaak niet mogelijk.
Woord en Gebaar nummer 6-2022 

Spelling bij kinderen met dyslexie en kinderen met TOS

Spelling bij kinderen met dyslexie en kinderen met TOS

In het themanummer van Stem-, Spraak-, en Taalpathologie een artikel van Elise de Bree en collega’s over spelling bij kinderen met dyslexie en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Zij vergeleken het aantal fouten en de foutenpatronen in een woorddictee tussen 3 groepen kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 10 jaar; namelijk kinderen met dyslexie, kinderen met een TOS en een controlegroep. De kinderen met een TOS waren verdeeld in een groep met- en zonder leesproblemen. De groep met dyslexie en de groep met een TOS maakten meer spellingsfouten dan de controlegroep. Het foutenpatroon van de kinderen met dyslexie en kinderen met TOS (ongeacht wel of geen bijkomende leesproblemen) was voor 3 spellingscategorieën vergelijkbaar: Ten eerste bij het spellen van woorden met foneem-grafeemassociaties die niet helemaal klankzuiver zijn (gauw als *gouw of *gou); ten tweede bij woorden waarin fonologie-orthografie- en morfologie moet worden gecombineerd, zoals bij een woord met een stomme -e- , bijvoorbeeld pittig als *pitteg;  en ten derde bij woorden waarbij een spellingsregel moet worden toegepast, zogenaamde regelwoorden (metro als *metroo). De kinderen met dyslexie en de kinderen met TOS én leesproblemen maakten meer fouten dan de controlegroep en de kinderen met TOS zonder leesproblemen in zuivere foneemgrafeemkoppelingen (boek als *beok) en bij woorden die vragen om specifiek orthografische kennis zoals leenwoorden. In het artikel wordt vervolgens ingegaan op de rol van o.a. leesvaardigheden woordlezen en snelbenoemen op spelling en blijkt dat de invloed van deze leesvaardigheden op de woordspelling  groot is. Naast dat het onderzoek bevestigt dat kinderen met dyslexie en kinderen met TOS spellingsproblemen hebben, geeft de specifieke foutenanalyse aanknopingspunten voor het spellingsonderwijs aan kinderen met dyslexie en kinderen met TOS. 
Stem-, Spraak-, en Taalpathologie Vol 27 (2022): Themanummer: Emeritaat van professor Steven Gillis