Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie

Auteursinstructies

Iedere professional kan via VHZ-online haar of zijn werkervaring of onderzoek te delen. VHZ-online publiceert dit via een vast format. Een redactieraad met deskundigen op diverse terreinen doet suggesties voor de leesbaarheid van een artikel en beoordeelt of de inhoud voldoende valide is. Hieronder staan de richtlijnen voor auteurs en redactie.

page.header_image.alt

Toegankelijkheid, lezers en soorten bijdrages

Toegankelijkheid

VHZ-online is een openbare website. Alle bijdrages zijn vrij toegankelijk. 

Lezers

Bezoekers en lezers zijn vooral professionals zoals leerkrachten, groepsleiders, logopedisten en psychologen, pedagogen, audiologen. VHZ-online besteedt aandacht aan ontwikkelingen in de doelen en methodieken bij diagnostiek, onderwijs en zorg aan de doelgroep doven, slechthorenden en mensen met een TOS. Dit kan naar aanleiding van een (wetenschappelijk) onderzoek of op basis van ervaringen in de praktijk.

Soorten bijdrages

VHZ-online plaatst de volgende genres:

 • Artikel
 • Interview
 • Reportage
 • Casuïstiek
 • Nieuwsitem
 • Column
 • Agenda-item

Eisen aan een bijdrage: formats

Eisen aan een bijdrage

De redactie wil zo veel mogelijk professionals die werken met dove, slechthorende cliënten of cliënten met TOS kennis te laten nemen van de inhoud van het magazine. VHZ-online richt zich op een brede doelgroep professionals en belangstellenden in het werkveld auditief/communicatief.

Wij vragen daarom aan de auteurs om een artikel aan te leveren, dat ook goed leesbaar is voor leken en mensen uit de praktijk. De redactie heeft twee formats gemaakt om auteurs op weg te helpen met aanwijzingen en tips. Klik hieronder op de balken met de formats.

Format artikel

1. Titel

De titel geeft de lezer in het kort de juiste indruk van het thema van je artikel. Kort en beknopt, maar ook aantrekkelijk voor de lezer.

2. Lead

In de lead geef je een prikkelende samenvatting. In feite is dit het vervolg van de titel. Het moet lezers motiveren om het hele artikel te lezen. Je geeft de lezer een inkijkje op wat hij of zij kan verwachten. Alle essentiële informatie staat in de lead. Ga uit van de W-vragen: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Probeer minimaal vier W-vragen kort te beantwoorden in de lead. Maximaal 75 woorden.

3. Hoofdvraag

Wat is het onderwerp van het onderzoek?
Wat is het belang van het onderwerp?
Wat weten we al?
Wat weten we nog niet?
Wat is het probleem?
Wat is je plan?
Wat is de onderzoeksvraag?

4. Antwoord op de hoofdvraag

Geef een overzicht van de resultaten, je bevindingen.
Geef betekenis aan de resultaten, zodat de lezer een beeld krijgt.

5.Toelichting en uitwerking

Wat is er onderzocht en/of geanalyseerd?
Hoe is dit gedaan?
Welke methode/techniek is gebruikt?
Toelichtingen en details kun je opnemen in bijlagen.

6. Consequenties, aanbevelingen, discussie

Wat kwam er uit je onderzoek en had je dat ook verwacht?
Wat zijn de belangrijkste bevindingen?
Wat betekenen deze bevindingen?
Wat zijn verklaringen?
Welke kritiek is er mogelijk?
Wat valt er af te leiden of te generaliseren?
Zijn er vergelijkingen met ander onderzoek?
Wat zijn de beperkingen?
Wat is de waarde van het onderzoek?
Hoe nu verder?
Wat kunnen we ermee? 

TIP.  Lees voor meer informatie en handige tips/tricks: ‘Het schrijven van een wetenschappelijk artikel’ van Van der Zeeuw Tekst en Training, www.focusoptekst.nl.

Format casusbespreking

 1. Titel

De titel geeft de lezer in het kort de juiste indruk van het thema van je artikel. Kort en beknopt, maar ook aantrekkelijk voor de lezer.

 1. Lead

In de lead geef je een prikkelende samenvatting. In feite is dit het vervolg van de titel. Het moet lezers motiveren om het hele artikel te lezen. Je geeft de lezer een inkijkje op wat hij of zij kan verwachten. Alle essentiële informatie staat in de lead. Ga uit van de W-vragen: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Probeer minimaal vier W-vragen kort te beantwoorden in de lead. Maximaal 75 woorden.

 1. Korte omschrijving/voorgeschiedenis casus

Wie/wat is het onderwerp van de casus?
Wat is het belang van de casus?
Wat weten we al?
Wat weten we nog niet?

 1. Vraagformulering/doel inbreng casus

Wat is het probleem?
Wat is je plan? 

 1. Informanten /ophalen informatie

Wie heb je bevraagd met welk resultaat?
Wat is de context?

 1. Consequenties, aanbevelingen, discussie

Wat zijn de belangrijkste bevindingen?
Wat betekenen deze bevindingen?
Wat zijn verklaringen?
Welke kritiek is er mogelijk?
Wat valt er af te leiden of te generaliseren?
Zijn er vergelijkingen met andere casuïstiek?
Hoe nu verder?
Wat kunnen we ermee?

 

 

TIP.  Lees voor meer informatie en handige tips/tricks: ‘Het schrijven van een wetenschappelijk artikel’ van Van der Zeeuw Tekst en Training, www.focusoptekst.nl.

 

Eisen aan een bijdrage: vorm

Eisen aan een bijdrage: vorm

 • De lengte en daarmee de leestijd van een bijdrage beperken. Ook korte bijdrages tussen 200 en 500 woorden zijn daarom welkom. Om te voorkomen dat een bijdrage onvoldoende diepgang krijgt door de geringe hoeveelheid tekst, biedt VHZ-online de mogelijkheid om achtergrondinformatie of verder lezen separaat beschikbaar te maken. Ook kan een bijdrage verwijzen naar een eerder of tegelijkertijd gepubliceerde bijdrage als lezers over een onderwerp meer willen lezen

TIP! Geef de verwachte leestijd van een bijdrage aan door de minimale (= de kale tekst) en maximale (= inclusief de achtergrond­informatie) leestijd in minuten te vermelden

 • Aantrekkelijke afbeeldingen (foto’s of illustraties). Je kunt het lezen van een artikel stimuleren door een aantrekkelijke afbeelding bij de kop van een artikel. Deze afbeelding moet in de verhouding 21:9 (liggend) worden aangeleverd met de minimale resolutie van 1280 x 550 pixels. Afbeeldingen groter dan 10Mb kunnen niet worden gebruikt. Afbeeldingen in .jpg/.jpeg/.png formaat kunnen geplaatst worden. Het afwisselen van tekst met foto’s of illustraties helpt een artikel in te delen. Lever daarom meerdere afbeeldingen aan. Deze afbeeldingen hebbend de verhouding 3:2 (liggend)  en een minimale resolutie van 750 x 500 pixels. Ook deze afbeeldingen zijn maximaal 10 Mb groot
 • Heldere schema’s, tabellen of grafieken in kleur. Deze dien je als afbeelding opgemaakt aan te leveren of in overleg met de redactie vorm te (laten) geven. Veel schema’s, tabellen en grafieken in een artikel kunnen de lezer afschrikken. VHZ-online heeft de mogelijkheid om deze in miniatuur in het artikel op te nemen, zodat de afbeelding het verder lezen en de structuur van een artikel niet verstoort. Door op een loepje te klikken wordt de afbeelding schermgroot geopend. Ook details in schema’s en grafieken zijn dan goed zichtbaar. Deze lever je aan als .jpg/.jpeg/.png volgens dezelfde verhoudingen als de afbeeldingen (zie boven). Grafieken en tabellen hebben dus altijd een liggende vorm (landscape). In overleg met de eindredacteur kan een pdf van een schema, tabel of grafiek worden aangeleverd, als deze niet ín de tekst hoeft te worden opgenomen, maar in een nieuw venster in de webbrowser kan worden geopend
 • Verdeel de tekst in blokken van 100 tot maximaal 300 woorden met steeds een kop erboven. Laat de kop de inhoud van de tekst eronder zo goed mogelijk weergeven
 • Neem in de tekst beperkt referenties naar literatuur op, bij voorkeur zoals in het punt hieronder beschreven. Maak een literatuuroverzicht die onder de bijdrage wordt geplaatst
 • De tekst van voetnoten en verwijzingen worden aan het eind van een artikel opgenomen. Verwijs ernaar met [1] een cijfer tussen vierkante haken voor de literatuurverwijzing en een (a) letter tussen ronde haken voor voetnoten
 • Geef de voor- en achternamen van de auteurs weer en geef aan in welke volgorde de auteurs moeten worden vermeld. De limiet voor het aantal auteurs dat op te nemen is, is acht (8). De vormgeving laat niet toe dat meer auteurs op de openingspagina van het artikel komen te staan. Personen die aan het tot stand komen van een artikel hebben meegewerkt kunnen ook aan het einde van een artikel worden opgenomen. Maak bij meer dan acht auteurs een keuze welke auteurs aan het begin van het artikel worden vermeld. Bespreek het met de redactie als dit een probleem is.

Kleur en vorm voor grafieken en overige elementen

Wil je overige elementen aan je artikel toevoegen? Maak deze dan op in de stijl van vhz-online.

 • Grafieken, quotes, kaders en dergelijke hebben bij vhz-online altijd rechte hoeken en geen afgeronde hoeken.
 • Je gebruikt de officiële kleuren van vhz-online:
  • blue--allports: #206a99,
  • blue--midnight-express: #1e2631,
  • blue--pelorous: #2c8ac5,
  • blue--sapphire: #073b5e,
  • blue--whale: #0f1629,
  • grey--charcoal: #4a4a4a,
  • grey--nobel: #9b9b9b,
  • yellow--golden-poppy: #ddb300,
  • white--rose-white: #fefcf8

Voorbeeldfiguur

Sluit

Voorbeeldtabel

Sluit

Eisen aan een bijdrage: inhoud

Eisen aan een bijdrage: inhoud

De redactie streeft ernaar de inhoud en de stijl van het artikel zodanig te laten zijn, dat de lezers gemakkelijk de toepasbaarheid van de gegeven informatie binnen hun werksituatie kunnen ervaren. Op de volgende manier kunnen auteur en redactie dit bereiken.

 • Geef je bijdrage een titel van maximaal 12 woorden, waarin de kern van je boodschap helder wordt
 • Het aanleveren van een heldere (niet te lange) samenvatting waarin conclusies en waar van toepassing aanbevelingen zijn opgenomen. Dit helpt de potentiële lezer om voor jouw bijdrage te kiezen
 • Vermijd vaktaal. Indien een vakterm opgenomen moet worden, geef dan eerst uitleg over de term. Dat kan op verschillende manieren. Eén manier is door te verwijzen naar een plek op het internet, waar de term goed wordt uitgelegd en geïllustreerd. De redactie neemt deze verwijzing in de tekst op. Om de rust in een artikel te houden, is het van belang om niet teveel van deze verwijzingen op te nemen
 • Neem een paragraaf op met consequenties voor de praktijk, praktijktips, werkinstructies, hulpmiddelen voor de praktijk of een vergelijkbare inhoud
 • Neem een casus of praktijkbeschrijving op. De redactie kan een knop aanbrengen, waarbij de lezer ervoor kan kiezen om die casus of praktijkbeschrijving te lezen. Daardoor blijft de lengte van je bijdrage beperkt
 • Kom zo snel mogelijk to-the-point. Dit kan bijvoorbeeld door vooral aandacht te besteden aan inhoudsaspecten als de kern van het artikel daaruit bestaat en in een dergelijk geval zo min mogelijk aandacht aan bijvoorbeeld het proces
 • Suggereer maximaal drie gerelateerde bijdrages uit VHZ-online aan de redactie. Deze worden als suggesties voor verder lezen aan de lezer aangeboden, op het moment dat deze jouw bijdrage heeft gelezen
 • Geef achtergrondinformatie over de auteurs (mogelijke titel, werkplek, ervaring, contactinformatie).

Redactie proces

Redactie proces:

 • Lever tekst aan in Office Word via redactie@vhz-online.nl .  Je vult de tekst niet uit. Je gebruikt geen tabs
 • Ieder artikel wordt door twee of meer leden van de redactieraad beoordeeld. De eerste redacteur neemt contact op met de auteur over de te publiceren bijdrage. De auteur verneemt in dit contact in ieder geval of de bijdrage voor publicatie in aanmerking komt en overlegt op welke termijn publicatie mogelijk is. Na een eerste redactie zal altijd een tweede redacteur vanuit de redactieraad het artikel meelezen en waar nodig van commentaar voorzien
 • Indien de bijdrage voor publicatie in aanmerking komt levert de auteur foto's en/of illustraties. Je kunt in overleg met de redactie foto's (laten) maken, die bij de bijdrage passen
 • De auteur vermeldt in de tekst waar bij voorkeur eventuele tabellen of grafieken in de bijdrage geplaatst moeten worden. Indien dit tot misverstanden kan leiden, zorgt de auteur voor het aanleveren van een pdf met daarin de figuren of tabellen opgenomen. Auteurs zullen voor publicatie grafieken en tabellen op de juiste weergave controleren. Je dient daarvoor bereikbaar te zijn
 • De redactie hanteert de officiële Nederlandse spelling. Daarnaast worden er geen of zo min mogelijk afkortingen gebruikt. Afkortingen van zaken (instellingen, diagnoses) worden eerst uitgelegd alvorens ze worden gebruikt
 • De redactie doet suggesties met betrekking tot de stijl en structuur van de bijdrage. Geringe wijzigingen brengt de redactie zelf aan. In andere gevallen wordt de auteur gevraagd zijn/haar bijdrage aan te passen.

Literatuuroverzicht

Literatuuroverzicht

Aan het einde van een artikel neemt vhz-online een literatuurlijst op. In de tekst van het artikel kan naar deze lijst verwezen worden met een cijfer tussen vierkante haken [1]

De literatuurlijst moet genummerd zijn en in alfabetische volgorde zijn opgesteld op basis van de achternaam van de eerste auteur. Via de nummering kun je verwijzen vanuit de hoofdtekst naar de literatuur.

 Voorbeeld van vermelde boeken: 

 1. Hart, B., & Risley, T. R. (1995). Meaningful differences in the everyday experience of young American children. Paul H Brookes Publishing
 2. Gillis, S., & Schaerlaekens, A. (2000). Kindertaal-verwerving. Een handboek voor het Nederlands. Martinus Nijhoff
 3. Tharpe, A.M. (2000). Service delivery for children with multiple impairments: How are we doing? In R. Seewald (Ed.), A sound foundation through early amplification (pp. 175-190). Stafa, Switserland: Phonak AG.

Voorbeeld uit een tijdschrift:

 1. Blom, H., Segers, E., Hermans, D., Knoors, H., & Verhoeven, L. (2017). Hypertext comprehension of deaf and hard-of-hearing students and students with specific language impairment. Research in Developmental Disabilities, 61, 127-137
 2. Klois, S. S., Segers, E., & Verhoeven, L. (2013). How hypertext fosters children’s knowledge acquisition: The roles of text structure and graphical overview. Computers in Human Behavior, 29(5), 2047-2057

Auteurs- en publicatierecht

Auteurs- en publicatierecht

Je kunt een bijdrage ter publicatie op VHZ-online aanbieden, als je het niet tegelijkertijd aan een ander tijdschrift aanbiedt. Een aangeboden artikel is ook niet eerder elders gepubliceerd. In overleg met de redactie kan het artikel in later stadium in andere tijdschriften worden gepubliceerd onder vermelding van de publicatie op VHZ-online en met een link naar het oorspronkelijke artikel op de website van VHZ-online. De eerste auteur zal om toestemming gevraagd worden om het artikel ook elders te publiceren.

Als jouw artikel op VHZ-online gepubliceerd wordt, geef je de auteursrechten over aan de redactie van VHZ-online. Je kunt via een hyperlink vanaf je eigen internet-pagina of vanuit socials naar je bijdrage op VHZ-online verwijzen. Je kunt je bijdrage afdrukken en gratis verspreiden, met uitdrukkelijke bronvermelding.

Indien je zelf foto’s aanlevert, regel je met de personen die geportretteerd zijn ook het recht om de foto’s te publiceren . Waar mogelijk lever je gegevens van deze personen aan zodat zij na publicatie van de redactie een link naar de publicatie kunnen ontvangen.

Als de redactie besluit jouw bijdrage niet te publiceren, ontvang je hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De redactie zal jouw bijdrage dan uit haar bestand verwijderen.