Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
PROEFSCHRIFT: Listening difficulties in children
Deel dit artikel

PROEFSCHRIFT: Listening difficulties in children

4 juni 2019 - Leestijd 3 - 5 minuten

Op 19 juni 2019 verdedigde Ellen de Wit haar proefschrift “Listening difficulties in children. Auditory processing and beyond.” Dit vormt de weerslag van zo’n 7 jaar onderzoek naar de kenmerken van kinderen met luisterproblemen. Lang werden die gediagnosticeerd met het label AVP (auditieve verwerkingsproblemen), maar een van de conclusies uit het onderzoek van De Wit is dat we van dat label af moeten stappen.

page.header_image.alt

Uitsnede proefschriftcover Ellen de Wit (Illustratie: Hendrik Nieuwenhuis)

Kinderen met luisterproblemen hebben een goed functionerend perifeer gehoororgaan maar komen desondanks in de problemen met horen, luisteren en verstaan, met name in lastige omstandigheden zoals een rumoerige schoolklas. Internationaal wordt de diagnose of het klinische label ‘auditory processing disorder’ (APD, in het Nederlands bekend als auditieve verwerkingsproblemen, AVP) gebruikt om deze luisterproblemen te classificeren, maar dat is niet onomstreden. Dit heeft te maken met de onzekerheid over de onderliggende oorzaken en met het feit dat er grote overlap bestaat tussen kenmerken van APD en kenmerken van andere neurologische ontwikkelingsstoornissen zoals TOS, dyslexie, ADHD en ASS.

In haar promotieonderzoek is Ellen de Wit in eerste instantie dan ook op zoek gegaan naar de vraag wat de kenmerken zijn van kinderen met luisterproblemen en of die kenmerken wel zo uniek zijn voor deze groep. Daarvoor heeft zij uitgebreid literatuuronderzoek gedaan (systematic reviews) en een kwantitatieve studie uitgevoerd om na te gaan hoe kinderen met vermoedelijke APD presteren op auditieve en visuale aandachtstaken in vergelijking met typisch ontwikkelende kinderen. Vervolgens is De Wit ook de dialoog aangegaan met professionals in Nederland (m.n. audiologen en logopedisten) om via focusgroeponderzoek, een Delphi-studie en enkele studiedagen tot een consensus te komen over definitie, signalering en verwijzing, diagnostiek en behandeling met betrekking tot kinderen met vermoedelijke en onverklaarde luisterproblemen. Deze laatste studies hebben geleid tot het verschijnen, in juli 2017, van het “Dutch Position Statement Kinderen met Luisterproblemen”.

De Wit trekt enkele duidelijke conclusies uit haar onderzoek:

  • Luisterproblemen bij kinderen moeten serieus genomen worden.
  • Luisterproblemen zijn multifactorieel van aard en zijn mogelijk een gevolg van meerdere problemen dan alleen auditieve verwerkingsproblemen, nl. cognitieve, talige, visuele en auditieve problemen.
  • APD kan niet onderscheiden worden van andere ontwikkelingsstoornissen (TOS, dyslexie, ADHD).
  • Uit deze bevindingen komt naar voren dat een label APD/AVP niet geschikt is om luisterproblemen bij kinderen te classificeren omdat het teveel en te eenzijdig verwijst naar auditieve verwerkingsproblemen als onderliggend probleem.