Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
Gebruik van de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie op cluster 2 scholen
Deel dit artikel

Gebruik van de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie op cluster 2 scholen

14 juni 2008 - Leestijd 10 - 15 minuten

Masterplan Dyslexie

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs voeren KPC Groep, Expertisecentrum Nederlands en WSNS Plus het Masterplan Dyslexie uit. Het Masterplan Dyslexie heeft tot doel een brede en integrale aanpak van dyslexie in het funderend onderwijs te bewerkstellingen. De activiteiten van het Masterplan richten zich op een eenduidige signalering van leesproblemen en dyslexie en op begeleiding van leerlingen met dyslexie op alle scholen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs. De implementatie van de Protocollen (Leesproblemen en) Dyslexie voor het basis- en voortgezet onderwijs staan hierbij centraal. Zie voor meer informatie: www.masterplandyslexie.nl.

page.header_image.alt

Foto: Harry op den Kamp

Inleiding

Inleiding

In het kader van het Masterplan Dyslexie inventariseerden Hanneke Wentink (Expertisecentrum Nederlands, Radboud Universiteit) en Simone Hoogenboom (KPC-Groep) in 2007 het gebruik van de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie in cluster 2 scholen. Met name voor cluster 2 scholen die hun leesonderwijs aan het verbeteren zijn leverde deze inventarisatie belangwekkende gegevens op.

Hun bevindingen zijn interessant.  Dat er op de meeste scholen voor speciaal onderwijs sprake is van een prettig en veilig schoolklimaat staat buiten kijf. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de meest recente onderwijsverslagen van de inspectie. Daarnaast is er de laatste jaren ook enige vooruitgang te bespeuren in de kwaliteit van het onderwijs: kwaliteitszorg is in ontwikkeling, meer dan de helft van de scholen werkt planmatig aan de verbetering van het onderwijs en het leerstofaanbod is steeds vaker van voldoende kwaliteit. Steeds meer scholen stellen voor hun leerlingen een ontwikkelingsperspectief vast, met daaraan gekoppeld een handelingsplan met evaluatiemomenten. Er wordt langzaamaan een omslag gemaakt van kindvolgend onderwijzen naar doelgericht onderwijzen. Kortom: steeds meer leerlingen in het speciaal onderwijs worden uitgedaagd om te leren.

Foto: Harry op den Kamp

Steeds meer leerlingen in het speciaal onderwijs worden uitgedaagd om te leren.

Een punt van aandacht blijft nog wel de kwaliteit van het leesonderwijs in het SO. De afgelopen jaren zijn de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie (2003; 2004; 2005) verschenen om scholen handvatten te bieden bij het vormgeven van hun onderwijs voor leerlingen met leesproblemen of dyslexie. Deze protocollen zijn ook verspreid onder scholen voor speciaal onderwijs. In het kader van het Masterplan Dyslexie is in 2007 op vier cluster 2 scholen geïnventariseerd in welke mate zij gebruikmaken van de protocollen en hoe zij bezig zijn hun leesonderwijs te optimaliseren. In dit artikel wordt verslag gedaan van deze inventarisatie en worden aanbevelingen gedaan voor cluster 2 scholen die ook aan de slag willen met hun leesonderwijs

Checklist

Checklist: Hoe is het leesonderwijs op uw school?

Sluit

Volledige artikel

Lees het volledige artikel uit 2008 in PDF-vorm.

Literatuuroverzicht

  1. Siemons, H. (2005). Bekwaam en Speciaal. Een competentieprofiel speciale onderwijszorg voor ESM leerlingen. Van Horen Zeggen, 46, p.12-19.
  2. Smits, A. en T. Braams (2006). Dyslectische kinderen leren lezen. Amsterdam, Boom.
  3. Wentink, H. en L. Verhoeven (2003). Protocol Leesproblemen en Dyslexie (vierde herziene druk). Nijmegen, Expertisecentrum Nederlands.
  4. Wentink, H. en L. Verhoeven (2004). Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 5-8. Nijmegen, Expertisecentrum Nederlands.
  5. Wouters, E. en H. Wentink (2005). Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het Speciaal Basisonderwijs. Nijmegen, Expertisecentrum Nederlands.